Monthly Archives: December 2012

Hyvinvointialan yrityksen viisi uuden vuoden toivetta

Hyvinvointialan yrityksen viisi uuden vuoden toivetta

Kuva: Eeva Kiuru

Kirjoittaja on Oulu Wellness Instituuttisäätiön toiminnanjohtaja. Twitter @eevakiuru Kirjoitus on julkaisu Oululehdessä 5.1.2013

Hyvinvointialan yritykset ovat kertoneet Oulu Wellness Instituutin toteuttamassa toimialabarometrissä tulevaisuuden näkymistään. Barometrin perusteella alan yrityksen uuden vuoden toivelista voisi kuulua seuraavasti:

Ensimmäinen toive: Lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista

Kasvun, kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen ja rahoitettavuuteen. Alan yritykset tuntevat julkiset rahoituslähteet, kuten ELY-keskuksen, Tekesin ja Finnveran. Sen sijaan yksityinen pääomarahoitus on useille alan yrityksille uutta. Oman alan ja jopa oman alueen investorit ja businessenkelit tunnetaan vasta suhteellisen pienessä piirissä. Esimerkiksi paikallisen varhaisen vaiheen pääomasijoittajan, Northern Startup Fundin tuntee vasta vain pieni joukko alan yrittäjiä. Rahasto sijoittaa oululaisiin alkuvaiheen yrityksiin ja sen operaattorina toimii Butterfly Ventures.

Toinen toive: Rahoittajille lisää toimialaosaamista

Monet alan yritykset kokevat, että rahoittajilla voisi olla nykyistä enemmän tietämystä terveys- ja hyvinvointitoimialasta ja sen erityishaasteista. Alalle syntyy jatkuvasti uusia, varhaisen vaiheen yrityksiä, joten tunnettuuden ja toimintamekanismien tutuksi tekeminen jo varhaisessa vaiheessa olisi erittäin hyödyllistä kaikille osapuolille. Luottamuksellisen yhteistyökulttuurin luominen rahoittajien ja yritysten välille on tärkeä osa vuorovaikutuksen kehittämistä. Erityisesti matalan kynnyksen keskustelut myös ”hulluista” ideoista ovat tärkeitä ja rakentavat ymmärrystä ja luottamusta osapuolten kesken. Varhaisen
vaiheen mentoroivat tunnustelut edistävät kumppanuussuhteen muodostumista ja ymmärryksen lisääntymistä rahoittajan ja alan yrittäjän välillä.

Kolmas toive: Oma tuotekonsepti selkeäksi ja rahoituskelpoiseksi

Merkittäviä rahoituksen hankinnan esteitä ovat myös rahoituskelpoisuuteen liittyvät asiat, kuten yrityksen oman tuotekonseptin keskeneräisyys. Neuvoja tarvitaan oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessin oppimiseen ja koko prosessin kulmakiveen: hyvän rahoitusesityksen tekemiseen.

Neljäs toive: Lisää pilotointimahdollisuuksia

Yritysten rahoitettavuutta heikentää usein kaupallisen näytön puute. Ensimmäisen asiakkaan hankinta on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein asia yrityksen polulla kohti menestyvää liiketoimintaa. Tätä voitaisiin edistää järjestämällä nykyistä parempia pilotointimahdollisuuksia esim. sairaaloissa tai hoitokodeissa. Kotikentältä hankitut pilotti- ja referenssiasiakkuudet voisivat merkittävästi edistää yrityksen myyntityötä muualla kotimaassa sekä ulkomailla. Ne tuovat myös kallisarvoista tietoa mahdollisista puutteista tuotekonseptissa tai liiketoimintamallissa. Mahdollisuus nopeaan ja todelliseen varhaisen vaiheen asiakastestaukseen voisi myös houkutella yrityksiä käynnistämään alan
liiketoimintaa Suomessa.

Viides toive: Ketteryyttä julkiseen hankintaprosessiin

Alan yritysten asiakas toimii usein julkisella sektorilla, jossa monimutkaiset hankintaprosessit hidastavat yritysten kasvua. Erityisesti pienten yritysten on erittäin vaikea osallistua uuvuttaviin hankintaprosesseihin ja päästä kiinni julkisiin asiakkuuksiin. Kaikki kokeilut, joilla tätä prosessia voidaan nopeuttaa, ovat alkavien ja pk-yrittäjien keskuudessa tervetulleita ja edistävät alan uusien innovaatioiden kaupallistamista sekä julkisen hyvinvointijärjestelmän tehostamista.

Vaikuttamalla näiden toiveiden toteutumiseen edistämme parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointialan yrittäjyyttä. Onnellista ja menestyksekästä vuotta 2013 !

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWIn toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.

Advertisements

Toimialabarometri 2012: Rahoitukseen liittyvät haasteet hyvinvointialan yritysten kasvun merkittävin este

Oulu Wellness Instituuttisäätiö toteuttaa vuosittain kyselytutkimuksena hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin, jonka tavoitteena on selvittää alan yritysten tilannetta ja tulevaisuuden haasteita Oulun seudulla.

Vuoden 2012 barometrissä keskityttiin erityisesti yritysten kasvuun, kansainväliseen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä esiin nousseista haasteista huolimatta 56 % kyselyn vastaajista piti yrityksensä tulevaisuuden näkymiä 2-5 vuoden ajanjaksolla melko hyvinä tai erittäin hyvinä.

Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2012 sähköpostikyselynä 150:lle Oulun alueen hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivan yrityksen toimitusjohtajalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 38 henkilöä (vastausprosentti 25,3 %). Suurin osa vastanneista oli joko yksinyrittäjiä tai kahdesta viiteen henkilöä työllistäviä yrityksiä, mikä on toimialalle hyvin tyypillinen kokoluokka.

Barometrin tuloksista käy ilmi, että alan yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen. Rahoituksen puutteesta aiheutuu haasteita niin yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle kuin sen liiketoiminnan kehittämisellekin. Rahoituksen hankintaan liittyi useita haasteellisia tekijöitä. Toisaalta yrityksillä on riittämätön tuntemus rahoitusmahdollisuuksista, toisaalta taas rahoittajien toimialatuntemusta pidettiin puutteellisena. Muita rahoituksen hankinnan esteitä olivat oman tuotekonseptin keskeneräisyys ja kaupallisen näytön puute.

Liiketoiminnan kehittämisen sisäisistä haasteista merkittävimpinä pidettiin myyntiin, kansainvälisyyteen sekä viestintään ja markkinointiin liittyvää osaamista.

Ulkoisista haasteista merkittävimmäksi nousi kasvurahoituksen puutteen ohella alalle tyypillisesti myös asiakkaiden hankinta- ja ostoprosessien haasteet, mikä korostuu erityisesti julkisen sektorin asiakkuuksissa.

Barometrin tulosten perusteella OWI pitää tarpeellisena alan yritysten aktiivista perehdyttämistä erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Toisaalta säätiö korostaa, että pelkkä rahoittajatuntemus ei yksin riitä, vaan yrityksiä tulisi myös auttaa niiden rahoitettavuuden parantamisessa. Barometrin tulosten perusteella neuvoja tarvitaan eniten oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessin oppimiseen ja hyvän rahoitusesityksen tekemiseen.

– OWI on käynnistänyt barometrin tulosten pohjalta kaksi konkreettista toimenpidettä: kokoamme alan rahoitusta hakevat yritykset yhtenäiseksi portfolioksi, jota voidaan esitellä rahoittajille. Vastaavasti hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivat rahoittajat kerätään yhtenäiseksi tietopankiksi alan yrittäjille, kertoo säätiön toiminnanjohtaja Eeva Kiuru.

Toimialabarometrin loppuraportti löytyy tästä linkistä ja kuvallinen yhteenveto tästä linkistä.

Kuvassa OWI:n barometrin tekijät Eeva Kiuru ja Veera Virta.

Lisätietoja:

Oulu Wellness Instituuttisäätiö, toiminnanjohtaja Eeva Kiuru

Puh 040 5886 237, E-mail eeva.kiuru@owi.fi twitter @eevakiuru

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWI:n toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.