Tag Archives: ouluhealth

Toimialabarometri 2012: Rahoitukseen liittyvät haasteet hyvinvointialan yritysten kasvun merkittävin este

Oulu Wellness Instituuttisäätiö toteuttaa vuosittain kyselytutkimuksena hyvinvointi-, terveys- ja bioalan toimialabarometrin, jonka tavoitteena on selvittää alan yritysten tilannetta ja tulevaisuuden haasteita Oulun seudulla.

Vuoden 2012 barometrissä keskityttiin erityisesti yritysten kasvuun, kansainväliseen liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä esiin nousseista haasteista huolimatta 56 % kyselyn vastaajista piti yrityksensä tulevaisuuden näkymiä 2-5 vuoden ajanjaksolla melko hyvinä tai erittäin hyvinä.

Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2012 sähköpostikyselynä 150:lle Oulun alueen hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivan yrityksen toimitusjohtajalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 38 henkilöä (vastausprosentti 25,3 %). Suurin osa vastanneista oli joko yksinyrittäjiä tai kahdesta viiteen henkilöä työllistäviä yrityksiä, mikä on toimialalle hyvin tyypillinen kokoluokka.

Barometrin tuloksista käy ilmi, että alan yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen. Rahoituksen puutteesta aiheutuu haasteita niin yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle kuin sen liiketoiminnan kehittämisellekin. Rahoituksen hankintaan liittyi useita haasteellisia tekijöitä. Toisaalta yrityksillä on riittämätön tuntemus rahoitusmahdollisuuksista, toisaalta taas rahoittajien toimialatuntemusta pidettiin puutteellisena. Muita rahoituksen hankinnan esteitä olivat oman tuotekonseptin keskeneräisyys ja kaupallisen näytön puute.

Liiketoiminnan kehittämisen sisäisistä haasteista merkittävimpinä pidettiin myyntiin, kansainvälisyyteen sekä viestintään ja markkinointiin liittyvää osaamista.

Ulkoisista haasteista merkittävimmäksi nousi kasvurahoituksen puutteen ohella alalle tyypillisesti myös asiakkaiden hankinta- ja ostoprosessien haasteet, mikä korostuu erityisesti julkisen sektorin asiakkuuksissa.

Barometrin tulosten perusteella OWI pitää tarpeellisena alan yritysten aktiivista perehdyttämistä erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Toisaalta säätiö korostaa, että pelkkä rahoittajatuntemus ei yksin riitä, vaan yrityksiä tulisi myös auttaa niiden rahoitettavuuden parantamisessa. Barometrin tulosten perusteella neuvoja tarvitaan eniten oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoituksen hakemisen prosessin oppimiseen ja hyvän rahoitusesityksen tekemiseen.

– OWI on käynnistänyt barometrin tulosten pohjalta kaksi konkreettista toimenpidettä: kokoamme alan rahoitusta hakevat yritykset yhtenäiseksi portfolioksi, jota voidaan esitellä rahoittajille. Vastaavasti hyvinvointi-, terveys- ja bioalalla toimivat rahoittajat kerätään yhtenäiseksi tietopankiksi alan yrittäjille, kertoo säätiön toiminnanjohtaja Eeva Kiuru.

Toimialabarometrin loppuraportti löytyy tästä linkistä ja kuvallinen yhteenveto tästä linkistä.

Kuvassa OWI:n barometrin tekijät Eeva Kiuru ja Veera Virta.

Lisätietoja:

Oulu Wellness Instituuttisäätiö, toiminnanjohtaja Eeva Kiuru

Puh 040 5886 237, E-mail eeva.kiuru@owi.fi twitter @eevakiuru

Oulu Wellness Institute (OWI) on voittoa tavoittelematon säätiö, joka kehittää hyvinvointialan liiketoimintaosaamista, edistää toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua sekä aktivoi alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

OWI:n toiminta on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa OSKE Hyvinvinvoinnin klusteriohjelmaa.

Advertisements